Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho nhóm 1

Công ty CP An Toàn – Sức Khỏe – Môi Trường Việt Nam phối hợp với doanh nghiệp tổ chức các lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động dành cho đối tượng thuộc nhóm 1 với các nội dung như sau:

  1. Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
  2. Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Huấn luyện an toàn nhóm 1 Huấn luyện an toàn nhóm 1 Huấn luyện an toàn nhóm 1